Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του περιοδικού i-Teacher -  - Πρόσκληση κατάθεσης άρθρων για δημοσίευση, μετά από κρίση.

Στο περιοδικό μπορούν να δημοσιευτούν άρθρα που απλώνονται σε όλα τα πεδία της ερευνητικής επιστημονικής δραστηριότητας, των προτάσεων και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (σύντομα Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της (Προσχολική, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια, Μεταπανεπιστημιακή). Για τη διευκόλυνση των υποψήφιων αρθρογράφων καθώς και για οργανωτικούς λόγους, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να ταξινομηθούν όλα αυτά σε 16 θεματικές ενότητες (με τις υποενότητές τους). Αναφέρονται στη συνέχεια.

01.Θ.Ε. Καινοτομία στην Εκπαίδευση

02.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια/Καλές πρακτικές, με χρήση Τ.Π.Ε. ή με χρήση Καινοτομίας

03.Θ.Ε. Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση

04.Θ.Ε. Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί

05.Θ.Ε. Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα

06.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό λογισμικό

07.Θ.Ε. Η επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών στη μάθηση και η εκπαιδευτική αξιοποίησή τους

08.Θ.Ε. Ειδική Αγωγή και Τ.Π.Ε.

09.Θ.Ε. Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του

10.Θ.Ε. Ψηφιακή αφήγηση

11.Θ.Ε. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

12.Θ.Ε. Έρευνα στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

13.Θ.Ε. Διά Βίου μάθηση - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

14.Θ.Ε. Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη

15.Θ.Ε. Γραμματισμός, Εκπαίδευση και Τ.Π.Ε.

16.Θ.Ε. Άλλα θέματα (δεν αναφέρονται πριν αλλά σχετίζονται με την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας στην εκπαίδευση)Περιγραφές Θεματικών Περιοχών-Ενοτήτων01.Θ.Ε. Καινοτομία στην Εκπαίδευση
Η καινοτομία – μέσω των Τ.Π.Ε. ή μη- αποτελεί εξ ορισμού αλλά και ερευνητικά αποδεδειγμένη προϋπόθεση ανάδυσης νεωτεριστικών ιδεών, καλλιέργειας ανανεωτικών τάσεων και δρομολόγησης προοδευτικών εξελίξεων και μεταρρυθμιστικών αποφάσεων για την εκπαίδευση. Μέσω της καινοτομίας οι ιδέες του αύριο μετουσιώνονται σε διδακτική και παιδαγωγική πράξη σήμερα. Η καινοτομία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες και τις πτυχές της εκπαίδευσης, από τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης, τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά εγχειρίδια και τις διδακτικές πρακτικές μέχρι την οργάνωση και διοίκηση, τη δικτύωση και τις συνεργασίες με την τοπική κοινωνία και την αξιολόγηση. Η εγγενής ομοιοστατικότητα όμως του εκπαιδευτικού συστήματος, ως μηχανισμός διαφύλαξης κεκτημένων, ως έκφραση συντηρητικών θέσεων ή ανασφάλειας, απετέλεσε πηγή σθεναρών αντιστάσεων που ανέστειλαν επί μακρόν την εισαγωγή καινοτομιών, επικρίνοντας ή απαξιώνοντάς τες. Οι σημερινές ανάγκες και οι προκλήσεις, εξαιτίας του ραγδαίου ρυθμού αλλαγών σε όλους τους τομείς της ζωής, επιτάσσουν την προώθηση εξορθολογισμένων καινοτομιών, για την αντιμετώπιση των νέων απαιτήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, και οι εκπαιδευτικοί αναζητούν και προωθούν νέους τρόπους, νέες μεθόδους και παιδαγωγικές τεχνικές για τη βελτίωση του υφιστάμενου μαθησιακού και κοινωνικοποιητικού σχολικού περιβάλλοντος. Η θεματική αυτή στοχεύει να ενισχύσει την εισαγωγή της καινοτομίας στην εκπαίδευση. Ως τέτοια δε, νοείται κάθε τεκμηριωμένη, ή και αναδυόμενη στην πράξη καλή πρακτική, που χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, ανανεωτικό πνεύμα και χαράζει νέους δρόμους στην εκπαίδευση, επιχειρώντας να προτείνει λύσεις ή να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα. Η καινοτομία αποτελεί την ευρεία έννοια- ομπρέλα που στεγάζει και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., οι οποίες αν και συνιστούν την αιχμή του δόρατος, δεν είναι ούτε αυτοσκοπός ούτε μοναδικός εκφραστής της.Ενδεικτικές περιοχές της επιζητούμενης αρθρογραφίας περιλαμβάνουν καινοτομικές παρεμβάσεις στο διδακτικό στιλ και στις διδακτικές πρακτικές και τις μεθόδους, στις χωροταξικές και άλλες παρεμβάσεις κατά την οργάνωση της σχολικής τάξης, στην ενίσχυση και υποστήριξη της οργανωμένης συμπεριφοράς και της κοινωνικοποίησης, στην επικοινωνία με τους γονείς και την ευρύτερη σχολική κοινότητα, κατά την προσπάθεια ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία. Επιπλέον δυνητικά πεδία προβολής και ανάδειξης πρωτοποριακών καινοτομιών στον χώρο της εκπαίδευσης είναι οι καινοτομικοί τρόποι χρήσης και αξιοποίησης των εγχειριδίων, η οικοδόμηση συνεργατικών και μαθητοκεντρικών περιβαλλόντων, τρόποι εναλλακτικής αξιολόγησης, χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., καθώς και νέες και αποδοτικότερες μέθοδοι αναστοχασμού και αυτορρύθμισης.

02.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια/Καλές Πρακτικές, με χρήση Τ.Π.Ε.ή με χρήση Καινοτομίας
Το περιοδικό δίνει έμφαση και στοχεύει στην ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών μέσα από την ανάδειξη δόκιμων διδακτικών σεναρίων και καλών πρακτικών με χρήση Τ.Π.Ε. Ένα διδακτικό σενάριο, ως ένα επιστημονικά διευρυμένο σχέδιο μαθήματος, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία μιας διδακτικής πρότασης, από τους δημιουργούς και τις συνθήκες υλοποίησης, τη στοχοθεσία, τη το θεωρητικό πλαίσιο, τη σύνδεσή του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, τη μεθοδολογία ανάπτυξης έως τις σχετικές θεωρίες μάθησης, τον τρόπο υλοποίησης βήμα-βήμα, τα συμπεράσματα, τον αναστοχασμό, πιθανά φύλλα εργασίας και άλλα στοιχεία που ο συγγραφέας κρίνει ότι ολοκληρώνουν το εκπαιδευτικό σενάριο. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο πρέπει να αναφέρεται σε ένα γνωστικό αντικείμενο της προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διεκπεραιώνεται με τη χρήση-υποστήριξη των Τ.Π.Ε. (αξιοποιώντας κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία ή άλλες υπολογιστικές τεχνολογίες). Στη θεματική των διδακτικών σεναρίων περιλαμβάνονται σενάρια για όλες τις εκπαιδευτικές ειδικότητες - σε όλα τα περιεχόμενα των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Εκτός από τα διδακτικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος, μπορεί να αξιοποιηθεί η εμπειρία από τη συστηματική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε τομείς όπως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, τα Πολιτιστικά Θέματα, ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, οι διασχολικές συνεργασίες και άλλες καινοτόμες δραστηριότητες. Επίσης, σε αυτή τη θεματική μπορούν να ενταχθεί αρθρογραφία η οποία αναφέρεται στην παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδραστικού Πίνακα στη μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν την εμπειρία που καθημερινά σωρεύεται, αναπτυσσόμενη στην σχολική τάξη, μέσα από τη μορφή ενός διδακτικού σεναρίου σε επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη, ώστε να ενισχυθεί η διεκπαιδευτική επικοινωνία προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και να δημιουργηθεί μέσα από τις σελίδες του περιοδικού και παρακαταθήκη καλών πρακτικών, που θα προάγει το εκπαιδευτικό έργο της κοινότητας.

03.Θ.Ε. Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση
Η σύγχρονη τάξη εφοδιάζεται συνεχώς με εξοπλισμό Τ.Π.Ε. (ηλεκτρονικές συσκευές με δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης, όπως φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές πινακίδας [Tablets], κινητά τηλέφωνα, τηλεκοντρόλ απάντησης, κ.ά.). Μεγάλη η προσδοκία εμπλουτισμού κι ανανέωσης της διδασκαλίας, ιδιαίτερα στην κατασκευή διδακτικού περιβάλλοντος ευέλικτης, συνεργατικής, διερευνητικής, και ανακαλυπτικής μάθησης. Αναμένεται ότι στα επόμενα χρόνια περισσότεροι μαθητές θα φέρνουν στην τάξη φορητές υπολογιστικές συσκευές. Οι συσκευές αυτές θα καταστούν μελλοντικά αναγκαία εκπαιδευτικά μέσα κι εργαλεία, όπως τα τωρινά συμβατικά (βιβλία και τετράδια). Στην Ελλάδα ήδη έχει σωρευτεί εμπειρία από τα προγράμματα της τελευταίας πενταετίας, όπως το πρόγραμμα «ένας φορητός υπολογιστής ανά μαθητή» (σε γυμνασιακές τάξεις) ή το πρόγραμμα «κινητά εργαστήρια Η/Υ» για τα δημοτικά σχολεία. Επιπρόσθετα με τα ανωτέρω, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία που εστιάζει στην αξιοποίηση αυτών των συσκευών κινητής τεχνολογίας τόσο σε τυπικά όσο και σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Σε αυτήν την θεματική περιοχή, επιζητούνται άρθρα που παρουσιάζουν τα προαναφερόμενα προγράμματα αξιοποίησης της φορητότητας ή σε ανάλογα προγράμματα ξένων εκπαιδευτικών συστημάτων ή στην επίκαιρη διεθνή εκπαιδευτική ζύμωση (διαφαινόμενες εξελίξεις και προοπτικές). Μπορούν να αναφέρονται σε ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και σε εφαρμογές (δημιουργίες κι αξιοποιήσεις εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση κινητών συσκευών μάθησης, ταμπλέτες και smartphones) σε τυπικά ή άτυπα περιβάλλοντα μάθησης σε σχολεία ή επισκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, μελέτες περιπτώσεων εφαρμογών, καινοτομιών κλπ, στην Ελλάδα και διεθνώς.

04.Θ.Ε. Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί
Τα τελευταία χρόνια η ρομποτική εισέβαλε σε σημαντικό βαθμό στη ζωή των ανθρώπων. Οι λύσεις ρομποτικής εδώ και πολλά χρόνια έχουν υιοθετηθεί με επιτυχία από τις βιομηχανίες. Το τελευταίο διάστημα έκανε την εμφάνισή της και στη χώρα μας η εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από τις κατασκευές και τα λογισμικά της εταιρείας κατασκευής παιχνιδιών LEGO και του εκπαιδευτικού λογισμικού Scratch από το πανεπιστήμιο ΜΙΤ. Οι όροι ρομποτική και αυτοματισμός έχουν κάποιες διαφορές για παράδειγμα μια από τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ ενός αυτοματισμού και ενός ρομποτικού συστήματος είναι το αν μια μηχανή είναι προγραμματισμένη να εκτελεί ένα συγκεκριμένο πακέτο εντολών και κινήσεων ή αν οι κινήσεις του ρομποτικού συστήματος μπορεί να τροποποιηθούν ή επηρεαστούν από εξωγενείς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους. Ένας από τους μαθησιακούς άξονες του νέου Προγράμματος Σπουδών για τις Τ.Π.Ε. στο σχολείο είναι και ο προγραμματισμός με τον υπολογιστή. Σε αυτή την υποθεματική, εντάσσονται προγραμματισμοί, κατασκευές και εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία ως στόχο έχουν τη διαμόρφωση μαθησιακών καταστάσεων που θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση των γνώσεων και των τεχνικών δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και την καλλιέργεια διδακτικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων διδακτικής μεθοδολογικού χαρακτήρα στις Τ.Π.Ε. των εκπαιδευτικών. Οι εφαρμογές αυτές και ερευνητικές προσπάθειες θα έχουν ως στόχο να προάγουν μια αποτελεσματική διδακτική προσέγγιση στο μάθημα των Τ.Π.Ε. και θα συμβάλλουν στην αυτόνομη ανάπτυξη των ταλέντων και δεξιοτήτων όλων των μαθητών.

05.Θ.Ε. Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα
Στη σημερινή εποχή όπου ραγδαία αναπτύσσεται η τεχνολογία με κάθε είδους εφαρμογές στην καθημερινότητα του ανθρώπου, η εικονική, επαυξημένη και μεικτή πραγματικότητα είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή της επιστήμης με εφαρμογή στους πολλούς τομείς της βιομηχανίας, της ψυχαγωγίας, της ιατρικής και πλέον και της εκπαίδευσης. Ενώ η εικονική πραγματικότητα αποτελεί μια απλή ψηφιοποίηση του πραγματικού κόσμου, η επαυξημένη πραγματικότητα θεωρείται το επόμενο βήμα μετά την εικονική. Επιτρέπει την ζωντανή προβολή ενός φυσικού περιβάλλοντος, του οποίου όμως η πραγματικότητα είναι επαυξημένη μέσω της προβολής ψηφιακών πληροφοριών αλλά και εικονικών προσώπων αντικειμένων ή σχεδίων μελετημένων και εφαρμοσμένων διαμέσου ενός ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η νέα αυτή οπτική είναι δυνατή μέσα από τη χρήση έξυπνων κινητών, smartphones, ή μέσω ειδικών γυαλιών, Google Glass. Με την εκπαιδευτική χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών έχουμε και νέες γνωστικές προκλήσεις για την εκπαίδευση όπως βιωματικές αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων, γνωστικές πληροφορίες για αντικείμενα, κτήρια, ανθρώπους και φυτά κ.α. Σκοπός αυτής της θεματικής περιοχής είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων των νέων αυτών τεχνολογιών μέσα από εφαρμογές, μελέτες περίπτωσης, ερευνητικές προσπάθειες καθώς και κατασκευές σε τυπικά ή άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, σε σχολεία ή και εξωτερικούς χώρους όπως μουσεία ή ιστορικά κτήρια, διαμέσου των οποίων προάγεται η γνώση με νέες συμμετοχικές, βιωματικές και ίσως αποδοτικότερες μεθόδους διδασκαλίας, αναστοχασμού, κριτικής σκέψης καθώς και μιας πολυδιάστατης εκπαιδευτικής εμπειρίας.

06.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό λογισμικό
Ως εκπαιδευτικό λογισμικό ορίζεται το λογισμικό που εκτελείται σε υπολογιστή, που εμπεριέχει διδακτικούς στόχους και αναμένεται να επιφέρει συγκεκριμένα διδακτικά και μαθησιακά αποτελέσματα. Υποστηρίζει τη διδασκαλία, παρέχοντας βοήθεια στο μαθητή ώστε να προσεγγίσει και να οικοδομήσει μια προκαθορισμένη από το αναλυτικό πρόγραμμα γνώση ή τον ενισχύει ώστε να αναπτύξει δεξιότητες υψηλού επιπέδου. Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να ταξινομηθεί με κριτήριο τη χρήση του στη μαθησιακή διαδικασία, ως εξής: Λογισμικό εξάσκησης (Drill and Practice). Λογισμικό παρουσίασης-φροντιστηρίου (Tutorial). Λογισμικό προσομοίωσης (Simulation). Λογισμικό επίλυση προβλήματος (Problem solving). Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality). Σκοπός αυτής της θεματικής περιοχής είναι η παροχή ευκαιριών σε εκπαιδευτικούς ή άλλους, κατασκευαστές λογισμικού (Computer Based ή online Software), να παρουσιάσουν τα λογισμικά τους. Το λογισμικό τους να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εκπαιδευτικό εργαλείο (π.χ. το geogebra, το modellus, «Ο ξεφτέρης», ηλεκτρονικό λεξικό κ.ά) ή και σαν εργαλείο υποστήριξης της Διοίκησης της εκπαίδευσης (με την διευκρίνιση ότι το ταξινομούμε για πρακτικούς λόγους σε αυτήν τη Θ.Ε.). Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους αναγνώστες του περιοδικού: - Παρουσίαση λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση - Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού - Παρουσίαση λογισμικού για διοικητική χρήση - Ελεύθερο λογισμικό/Λογισμικό ανοιχτού κώδικα στην εκπαίδευση

07.Θ.Ε. Η επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών στη μάθηση και η εκπαιδευτική αξιοποίησή τους
Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο, καθώς αποτελούν τη δημοφιλέστερη τεχνολογία στην παιδική και νεανική διασκέδαση. Ταυτόχρονα δύνανται να αξιοποιηθούν ως μαθησιακά μέσα με θετικά αποτελέσματα ως προς την ενεργοποίηση των εκπαιδευόμενων και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η μάθηση που υποστηρίζεται από τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν ιδιαίτερο ερευνητικό πεδίο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαίδευσης με Τ.Π.Ε. και προσελκύουν τα τελευταία χρόνια το έντονο ενδιαφέρον της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Ταυτόχρονα προκύπτει και προβληματισμός και αντίλογος. Σε αυτήν την θεματική περιοχή, επιζητείται αρθρογραφία η οποία αναφέρεται στο προαναφερόμενο πεδίο χρήσης Τ.Π.Ε. στην υπηρεσία της μάθησης, μπορεί να αναφέρεται σε ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και σε εφαρμογές στην εκπαίδευση ή επισκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, μελέτες περιπτώσεων, στην Ελλάδα και διεθνώς.

08.Θ.Ε. Ειδική Αγωγή και Τ.Π.Ε.
Ο ρόλος των χρήσης Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή ως μέσου βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος μάθησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι αναμφισβήτητος, καθώς η χρήση ψηφιακών/υπολογιστικών συσκευών συμβάλλει σημαντικότατα στη διαδικασία της μάθησης, παρέχοντας εκπαιδευτικό περιβάλλον με πρόσθετα μαθησιακά και ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά. Οι Τ.Π.Ε., παρέχουν πολλές ευκαιρίες στους μαθητές αυτής της κατηγορίας, γιατί οι μαθητές μπορούν να παίρνουν στα χέρια τους τη μάθηση και να την εναρμονίζουν με τους δικούς τους ρυθμούς. Οι υπολογιστικές ηλεκτρονικές συσκευές και το εκπαιδευτικό λογισμικό αποκαθιστούν σε μεγάλο ποσοστό φυσικές αδυναμίες (λεπτή κινητικότητα, προβλήματα όρασης) των παιδιών και βοηθούν στην πρόσβαση της πληροφορίας και επομένως στην εκπαίδευσή τους. Κι ακόμα, οι κατάλληλες υποστηρικτικές δομές για την υλοποίηση της ένταξης των Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή θεωρούνται τόσο σημαντικές για πολλούς εκπαιδευτικούς, όσο η ύπαρξη εξοπλισμού και λογισμικού προς χρήση. Σε αυτήν την θεματική περιοχή, επιζητείται αρθρογραφία η οποία αναφέρεται στο προαναφερόμενο πεδίο χρήσης Τ.Π.Ε. στην υπηρεσία της μάθησης και θα αναδείξει σύγχρονες τάσεις κι εξελίξεις στο πεδίο "Τ.Π.Ε. και Ειδική αγωγή", στην Ελλάδα και διεθνώς. Τα άρθρα μπορούν να αναφέρονται σε ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και σε εφαρμογές στην εκπαίδευση ή επισκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, μελέτες περιπτώσεων. Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το κοινό του περιοδικού: - Εκπαιδευτικό λογισμικό για την Ειδική Αγωγή - Ηλεκτρονική μάθηση και Ειδική Αγωγή - Προσβασιμότητα και υποστηρικτική τεχνολογία στην υπηρεσία της Ειδικής Αγωγής. - Μελέτες περιπτώσεων χρήσης Τ.Π.Ε. στη σχολική πρακτική της Ειδικής Αγωγής (Τμήματα ένταξης κ.ά.) - Διαφαινόμενες εξελίξεις και προοπτικές.

09.Θ.Ε. Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του
Σε αυτή τη θεματική ενότητα γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης των εκπαιδευτικών χρήσεων του διαδικτύου (μοντέλων, τεχνολογιών και εφαρμογών, εκπαιδευτικών σχεδιασμών) όσο και των διαφαινόμενων τάσεων, εξελίξεων, προοπτικών. Αναμένεται αρθρογραφία, η οποία αφενός μεν θα πληροφορεί, αφετέρου θα εστιάζει σε παραδείγματα καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, με τη χρήση του διαδικτύου. Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το κοινό του περιοδικού: - Το διαδίκτυο στην προδημοτική, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - Ανάπτυξη και διαμοίραση εκπαιδευτικού υλικού με τεχνολογίες file sharimg ή άλλες σχετικές διαδικτυακές τεχνολογίες - Σχεδιασμός κι αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με διαδικτυακά εργαλεία - Πρότυπα και αξιολόγηση διαδικτυακών εκπαιδευτικών εφαρμογών - Σχεδίαση, περιεχόμενο κι αξιολόγηση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων. - Εκπαιδευτικά ιστολόγια, wikis, eportfolios – Ιστοεξερευνήσεις - Σχεδιασμός και υλοποίηση project με διαδικτυακά εργαλεία - Κοινωνικά δίκτυα και εκπαίδευση - Διαδίκτυο και παιδί. Επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου - Διαδίκτυο και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών - Πνευματικά δικαιώματα και διαδίκτυο - Διαφαινόμενες εξελίξεις και προοπτικές - Πρόσβαση στο διαδίκτυο - Πρόσβαση σε δικτυακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο

10.Θ.Ε. Ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling)
Η αφήγηση ιστοριών είναι εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς βελτιώνει τον προφορικό και γραπτό λόγο των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κριτική σκέψη, την ανάλυση και την ανασύνθεση της πληροφορίας. Ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με τα πολυμέσα του σήμερα (της εποχής των Τ.Π.Ε.), δημιουργεί την ψηφιακή αφήγηση. Eίναι η διαδικασία που συνδυάζει τα ψηφιακά μέσα (κείμενο, εικόνα, ήχο), για να εμπλουτίσει και να ενισχύσει το γραπτό ή τον προφορικό λόγο των μαθητών, καλύπτοντας ανάγκες τους για έκφραση, επικοινωνία, πληροφορία, συντελώντας στη μεταβίβαση κανόνων συμπεριφοράς και αξιών, στη διατήρηση στη μνήμη ηρώων και πράξεών τους, χαρακτήρων κόμικς, παραμυθιών κ.ά. και στη διασκέδαση. Αρχικά τα digital video editors utilities, που προσφέρονταν δωρεάν και στη συνέχεια η εμφάνιση ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών (εύκολες στη χρήση τους και προσιτές στις τιμές) καθώς και η επακόλουθη άφθονη παραγωγή και διάθεση ψηφιακών εικόνων έδωσαν την ώθηση στην εμφάνιση της ψηφιακής αφήγησης. Η αξία της ψηφιακής αφήγησης στηρίζεται στο γεγονός ότι είναι μια ενεργητική διαδικασία και δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη. Η χρήση πολυμέσων μετατρέπει π.χ. τη λογοτεχνία σε μια πολυδιάστατη εμπειρία. Σε αυτήν την θεματική περιοχή, επιζητούνται άρθρα που κατατρίβονται με το προαναφερόμενο πεδίο χρήσης Τ.Π.Ε. στην υπηρεσία της μάθησης, και παρουσιάζουν εργαλεία και σύγχρονες καλές πρακτικές που βοηθούν τους μαθητές να είναι και καταναλωτές και δημιουργοί (εξίσου) ψηφιακών αφηγήσεων ιστοριών.

11.Θ.Ε. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Παρόλο που οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έχουν εισαχθεί στην εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πράξη προ αρκετών ετών, και είναι αναμφισβήτητη η βελτίωση του καθημερινού διδακτικού περιβάλλοντος από αυτήν την εισαγωγή, η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι η χρήση τους είναι ακόμα μικρής έκτασης στα εκπαιδευτικά συστήματα. Η διαπίστωση αυτή χαρακτηρίζει και την ελληνική πραγματικότητα. Ένας από τους βασικότερους περιοριστικούς παράγοντες χρήσης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πράξη είναι η απουσία ή η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε τα τελευταία χρόναι προγράμματα επιμόρφωσης που υλοποιούνται από το Υπ. Παιδείας και εποπτευόμενους φορείς (Α’ και Β’ επίπεδο). Σε αυτήν την θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στο προαναφερόμενο πεδίο, και θα αναδείξουν σύγχρονες τάσεις κι εξελίξεις, στην Ελλάδα και διεθνώς. Τα επιζητούμενα άρθρα μπορούν να αναφέρονται σε ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και σε εφαρμογές στην εκπαίδευση ή επισκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, μελέτες περιπτώσεων. Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το συνεδριακό ακροατήριο: - Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Α΄ & B΄ Επιπέδου - Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις Τ.Π.Ε. - Ενδοσχολική Επιμόρφωση. - Στήριξη Επιμόρφωσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο - Μηντιακός γραμματισμός (Media Literacy)

12.Θ.Ε. Έρευνα στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
Σε αυτήν την θεματική περιοχή επιζητούνται ερευνητικά άρθρα, τα οποία κατατρίβονται με το πεδίο των εφαρμογών των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα πρέπει να παρουσιάζουν την ερευνητική εργασία, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο αυτή βρίσκεται (βιβλιογραφική επισκόπηση, σχεδιασμός έρευνας, αποτελέσματα, συμπεράσματα).

13.Θ.Ε. Διά Βίου Μάθηση - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Η δια βίου μάθηση είναι η συνεχής, εθελοντική και αυτενεργούμενη επιδίωξη της γνώσης, είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους. Είναι η διαδικασία της μάθησης που επεκτείνεται πέρα από την παιδική – εφηβική ηλικία και τους τρόπους τυπικής μάθησης που είναι γνωστοί σε όλους μας. Τα τελευταία χρόνια, με τις τεράστιες εξελίξεις και αλλαγές που γίνονται στη ζωή μας μέσα κυρίως από το τεχνολογικό χώρο, η δια βίου μάθηση φαίνεται να κερδίζει (και δικαίως) ολοένα και σημαντικότερη θέση. Με δεδομένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, οι Τ.Π.Ε. παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην υποστήριξή της (εκπαιδευτικό υλικό, τρόπος εκπαίδευσης, κτλ). Στη θεματική αυτή περιοχή επιζητούνται άρθρα τα οποία αναφέρονται στην εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη δια βίου μάθηση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υποενότητες:
- Ανοιχτή εκπαίδευση - Eκπαίδευση από απόσταση - Εκπαίδευση ενηλίκων - Άτυπη μάθηση

14.Θ.Ε. Ψηφιακή Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη
Το διαδίκτυο και οι «Νέες Τεχνολογίες ή αλλιώς οι Τ.Π.Ε.» έχουν πλέον γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας και ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει αυτή την πραγματικότητα. Επί πλέον, τα έχουν «υιοθετήσει», με μια σχέση σχεδόν εξάρτησης και η κοινότητα των μαθητών (και γενικότερα των νέων), μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία χρηστών λόγω ηλικίας με ότι αυτό συνεπάγεται. Με δεδομένες τις προκλήσεις και τα ερωτήματα που συμπαρασύρουν μαζί τους, το ερώτημα που τίθεται είναι: μπορεί κάποιος να υποστηρίξει με επάρκεια τους μαθητές; Σε αυτήν την θεματική περιοχή, επιζητείται αρθρογραφία από εκπαιδευτικούς και ερευνητές όλων των ειδικοτήτων, σε σχέση με θέματα ψηφιακής ασφάλειας και εμπιστοσύνης στο σημερινό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα τα άρθρα θα πρέπει να προσεγγίζουν θέματα όπως: ιδιωτικότητα, ψηφιακή ασφάλεια, προστασία, ηθική και δεοντολογία, κυβερνοεκφοβισμός, προσωπικά δεδομένα, κακόβουλο λογισμικό, γονικός έλεγχος, εθισμός, ποιότητα πληροφορίας, τεχνικά θέματα ασφάλειας, κ.ά., σε άμεση συσχέτιση με την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα.

15. Γραμματισμός, Εκπαίδευση και Τ.Π.Ε.
Οι σύγχρονες εξελίξεις στην παιδαγωγική επιστήμη έφεραν στο προσκήνιο πολύ σημαντικά, πρωτότυπα και ιστορικά συνδεδεμένα με την πορεία της Τεχνολογίας και της Εκπαίδευσης εργαλεία, βασισμένα στον «γραμματισμό» (literacy). Ο όρος αυτός πλέον δεν περιορίζεται σε κάποιον πρωτογενή «αλφαβητισμό», αλλά στην ικανότητά μας να υπάρχουμε στα εξελιγμένα και σύνθετα περιβάλλοντα του «εγγράμματου πολιτισμού μας». Το περιοδικό κρίνοντας αφενός ότι ο «γραμματισμός» είναι ένα σύγχρονο και σημαντικό κομμάτι της έρευνας, με συνδέσεις σε πολλές επιστήμες, αφετέρου ότι μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις για σημαντικά εκπαιδευτικά και διδακτικά ερωτήματα και προβλήματα του καιρού μας, αφιερώνει σε αυτόν μια ξεχωριστή θεματική. Τα άρθρα της ενότητας αυτής μπορούν να αφορούν οποιοδήποτε ζήτημα γραμματισμού σχετικό με την Εκπαίδευση, με τα διδακτικά αντικείμενα γενικά (π.χ. γλωσσικός γραμματισμός, μαθηματικός γραμματισμός, πολιτισμικός γραμματισμός, ιστορικός γραμματισμός κ.λ.π) ή πιο εξειδικευμένα (π.χ. ενεργειακός γραμματισμός, περιβαλλοντικός γραμματισμός, γραμματισμός υγείας, κοινωνικός γραμματισμός, επιστημονικός γραμματισμός, καλλιτεχνικός γραμματισμός κ.λπ.). Επίσης η αρθρογραφία της ενότητας μπορεί να κατατρίβεται με ένα πλήθος ζητημάτων που αφορούν στις Τ.Π.Ε. και την εισαγωγή τους στην Εκπαίδευση (π.χ. ψηφιακός/πληροφορικός γραμματισμός, διαδικτυακός γραμματισμός, μηντιακός γραμματισμός, σχολικός γραμματισμός, οπτικός γραμματισμός, ακουστικός γραμματισμός, οπτικοακουστικός γραμματισμός, πολυεγραμματισμοί κ.λ.π.). Οι προσεγγίσεις αυτές μπορούν να εστιάζουν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του γραμματισμού, να εστιάζουν στον κριτικό ή το λειτουργικό γραμματισμό, συνολικά (π.χ. κριτικός γραμματισμός και Εκπαίδευση) ή εξειδικευμένα (π.χ. κριτικός μηντιακός γραμματισμός). Θα πρέπει να συνδέουν τη θεωρία του γραμματισμού με την εκπαιδευτική πράξη τεκμηριωμένα, προσφέροντας γόνιμες ιδέες και λύσεις για καίρια ζητήματα στην εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία.

16.Θ.Ε. Άλλα θέματα (δεν περιγράφονται πριν αλλά σχετίζονται με την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. και της καινοτομίας στην εκπαίδευση)
Σε αυτήν την θεματική περιοχή εντάσσεται αρθρογραφία σχετική με εφαρμογές Τ.Π.Ε. και καινοτομίας στην εκπαίδευση, που δεν εντάχθηκε/δεν περιγράφηκε στις προαναφερόμενες θεματικές.

Scroll to Top